Privacybeleid

Privacybeleid van PAARDENSPORTVERENIGING WOUWSE PLANTAGE RUITERS

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Paardensportvereniging Wouwse Plantage Ruiters (hierna: “WPR” ) verwerkt van haar leden, donateurs en deelnemers.

Indien je lid wordt van WPR, een donatie doet of om een andere reden persoonsgegevens aan WPR verstrekt, geef je uitdrukkelijk toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacybeleid te verwerken.

1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is:
WPR, Zandfort 19, 4631 RK Hoogerheide, KvK 40282560.
De voorzitter van WPR is tevens privacyfunctionaris en bereikbaar via wouwseplantageruiters@gmail.com

2. Welke gegevens verwerkt WPR en voor welk doel
2.1 In het kader van je lidmaatschap, donatie en/of deelname aan wedstrijden kunnen
de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum, geboorteplaats, geslacht;
b) adresgegevens en eventueel postadres;
c) telefoonnummer(s), e-mailadres(sen), bankrekeningnummer(s);
d) gegevens van je paard/paarden;
e) gegevens van je KNHS lidmaatschap en startkaartgegevens;
f) overige persoonskenmerken die benodigd kunnen zijn voor onze organisatie
zoals bijvoorbeeld social media accounts.

2.2 WPR verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende
doeleinden:
a) voor contact over het lidmaatschap en de eventuele opzegging daarvan, aan- en
afmelden bij derden instanties zoals de KNHS, voor de verstrekking van de door
jou aangevraagde informatie of het afhandelen van de van jou verkregen
informatie;
b) voor wedstrijden die voor of door WPR georganiseerd worden;
c) voor het versturen van uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten
van WPR;
d) voor betalingen van het lidmaatschapsgeld, cursussen, trainingen, bestellingen
en/of afgenomen diensten af te wikkelen.

3. Bewaartermijnen
WPR verwerkt en bewaart je persoonsgegevens gedurende de duur van je lidmaatschap tot maximaal een jaar na afloop van dit lidmaatschap.

4. Beveiligingsmaatregelen
Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft WPR passende technische en organisatorische maatregelen getroffen.

5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via het secretariaat van WPR kun je een verzoek indienen om je persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. WPR zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover informeren.
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als bedoeld in artikel 2, kun je eveneens contact opnemen met het secretariaat van WPR.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop WPR je persoonsgegevens verwerkt of je verzoeken behandelt, kun je contact opnemen met de privacyfunctionaris van WPR.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan de privacyfunctionaris van WPR via wouwseplantageruiters@gmail.com

6. Wijzigingen
Dit Privacybeleid kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Wij adviseren je om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.